Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp


Amaliastraat 16
8606 BG Sneek

Tel. 0515-414118
wpst1999@gmail.com

Welkom op de website van Wijkplatform Sperkhem Tuindorp in Sneek.


 

Wat is het wijkplatform

Het wijkplatform Sperkhem-Tuindorp is een belangenorganisatie voor de wijk. Het wijkplatform vertegenwoordigd de belangen van de bewoners van Sperkhem-Tuindorp als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Het gaat bijvoorbeeld over de openbare ruimte, veiligheid, voorzieningen en (sociale) activiteiten.

Het wijkplatform wordt gevormd door bewoners uit de wijk. Zij zetten zich vrijwillig in. Het wijkplatform komt 1 keer in de vier tot zes weken bijeen.

Wat doet het wijkplatform

Het belangrijkste doel van het wijkplatform is het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Sperkhem-Tuindorp. Dit doet het wijkplatform door:

• Er voor te zorgen dat er afstemming is tussen de activiteiten van de verschillende bewonersgroepen en/of organisaties in de wijk.
• Een klankbordgroep te zijn voor bewoners om oplossingen te bedenken en te vinden voor knelpunten en ideeën.
• De belangen van de bewoners te behartigen naar buiten toe.
• De gemeente of andere instanties gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die betrekking hebben op de wijk.
• Deelnemen aan overlegstructuren/netwerkbijeenkomsten als vertegenwoordigers van de wijk.
• In samenwerking met ander organisaties activiteiten en/of projecten op te starten die de leefbaarheid bevorderen. Of deze activiteiten en/of projecten financieel te ondersteunen.

Breed Wijkplatform Overleg

Twee keer per jaar organiseert het wijkplatform een Breed Wijkplatform Overleg. Alle vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk worden dan uitgenodigd. Het doel van het overleg is afstemmen, uitwisseling van ervaringen en signalen, afspraken maken over de aanpak van eventuele knelpunten in de wijk.

 
Wat zijn op dit moment belangrijke aandachtspunten voor het wijkplatform

• Leefbaarheid in de W. de Zwijgerstraat
• Samenwerking met andere organisaties in de wijk
• Uitgeven van een nieuwsbrief (3 keer per jaar)
• Optimaliseren en actualiseren van de website
• Aandacht voor de openbare ruimte
• Werven van nieuwe wijkplatformleden
• Deelname aan project Tichtby
• Wijkmaaltijd Sperkhem-Tuindorp

De nieuwsbrief wordt 3 keer per jaar uitgebracht om bewoners te informeren dit  samen met wijkvereniging de Eekmolen.